Izidi/Prenosi

IO1: Poročilo o govorno-jezikovni terapiji v procesu izobraževanja otrok bo vsebovalo:
 • Raziskave pravnih ureditev.
 • Primerjalno analizo vprašalnikov o govorno-jezikovnih težavah otrok, rešenih s strani učiteljev, svetovalne službe ter staršev otrok na predšolski in osnovnošolski ravni.
 • Primere dobrih praks iz 6 držav partnerjev, ki bodo kategorizirani glede na tekočnost govora, izreko glasov, jezik ipd.

IO2: Izhodišča za govorno-jezikovno terapevtsko izobraževanje

 • Temeljilo bo na dogovorjenih skupnih standardih Evropske unije, ki jih mora vsak logoped izpolnjevati pri opravljanju svojega poklica.
 • Omogočalo bo opis vrst in značilnosti govorno-jezikovne terapije v zgodnjem izobraževanju.
 • Nudilo bo splošne smernice uporabe interaktivnih orodij (IO3), vezanih na glavne cilje projekta, vendar niso specifikacije podrobnega kurikuluma.
 • Omogočalo bo raznolikost in fleksibilnost v izdelavi spletnega orodja ter spodbujalo inovativnost znotraj splošnega konceptualnega okvirja.

IO3: Interaktivna orodja govorno-jezikovne terapije

Prenesite aplikacijo tukaj

Ta video vas bo vodil skozi mobilno aplikacijo Speech Pathology

 • Artikulacijske igre z individualno oceno otrokove trenutne stopnje govornega razvoja ter primerjava med tem, kar otrok trenutno počne in tem, kar bi dejansko moral početi.
 • Opisi testov logopedske obravnave in povzetki poročil, ki bodo v pomoč vzgojiteljem in učiteljem, pri pisanju poročil o otrocih.
 • Seznam besed za večnamensko rabo, ki ga lahko uporabljamo kot sredstvo v terapiji ali za domače vaje.
 • Graf porazdelitev, ki omogoča vizualno predstavitev razlage testnih dosežkov tistim staršem in svetovalnim delavcem, ki niso seznanjeni s pojmom normalne porazdelitve.
 • Natisljiv graf razvoja govora pri otrocih, ki bo osnovan na najnovejših izsledkih.
 • Graf fonološkega procesiranja, ki bo vseboval tudi opise, primere in referenčne starosti, pri katerih bi bilo potrebno ob morebitni prisotnosti težav, ukrepati.
 • Opisni delovni listi za otroke, ki potrebujejo nekoliko več pomoči pri uporabi opisnega jezika.
 • Računalo kronoloških starosti, ki omogoča računanje otrokove kronološke starosti za primerjavo njihovih sposobnosti z mejniki.
 • Spletne slikovne kartice v pomoč otrokom pri učenju pravilne artikulacije črk in zvokov.
 • Brezplačni videi/animacije, s katerimi se otroci lahko učijo specifičnih zvokov izgovorjave.

IO4: Sveženj sredstev za učitelje razrednega pouka

 • Vključeval bo informacije o govorno-jezikovnih motnjah, kako lahko le-te vplivajo na otroka v šolskem okolju, informacije o strategijah ocenjevanja, ukrepih ter možnih uporabnih sredstvih.
 • Učiteljem bo dal več zaupanja v delo z učenci, ki imajo govorno-jezikovne težave (npr. z artikulacijo, tekočnostjo govora, izražanjem ipd.).
 • Pripravljen bo kot interaktivno sredstvo (na zunanjem pomnilniku), ki bo vključevalo dokumente IO2 in IO3, kot so informacije o spletnih aplikacijah, možnih uporabah, video posnetke in navodila za vzgojitelje ter učitelje razrednega pouka.

IO5: Poročilo o oceni uporabnosti

 • Ocenjena bo splošna uporabnost projektnih intelektualnih rezultatov in pilotnega procesa.
 • Vključena bo metodologija za ocenjevanje doseganja ciljev.
 • Vključeno bo celotno poročilo o poskusnem izvajanju, testiranju, spremljanju in poročanju s strani:
  • vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev, razrednih učiteljev, psihologov, logopedov, specialnih, inkluzivnih ter socialnih pedagogov
  • vrtčevskih otrok ter učencev nižjih razredov osnovnih šol.