• Повишаване на образователния
  шанс на деца
  с речеви и езикови проблеми

Цели

 • Повишаване на образователния шанс на деца с речеви и езикови проблеми.
 • Намеса в най-ранния етап на езиково и речево развитие ( от възраст 4-10 години).
 • В помощ на децата да се възползват напълно от образованието като използват онлайн инструмент за речева и езикова патология.
Прочети повече→

За проекта - Целеви групи

Преки потребители:

 • Учители в детски градини и предучилищни групи
 • Начални учители
 • Психолози - консултанти
 • Логопеди и речеви терапевти
 • Ресурсни учители

Бенефициенти:

 • Деца с увреждания
 • Техните родители
 • НПО-та и институции, които работят в сферата на обучение на деца
 • Образователни власти
 • Социални центрове
 • Учени

Online Multiplier Event

 • July 17, 2020 |
 • Plovdiv, Bulgaria

Инструменти за речева патология

 • Повишено разбиране за речева и езикова терапия в образонието на деца и неговите възможности
 • Въздействие на прилагането на бъдещата речева и езикова терапия с интерактивни ресурси
 • Води до по-добри ИКТ базирани учебни и тренировъчни дейности за детските градини и началното училище, начални учители, прихолози-консултанти в училищата, логопеди и речеви терапевти

 • Дава на учителите повече увереност в работата с деца, които имат речеви и езикови проблеми като им осигурява онлайн инструмент за езикова и речева патология.
 • Позволява на заинтересованите страни активно да участват в социализацията и развиване на грамотността на децата в резултат от проектните резултати и прилагането на безплатни ресурси.
 • Осигурява знание и опит за детските и начални учители, психолозите- консултанти в училищата, речевите и езикови терапевти и логопеди.
 • Подобрени езикови умения на ученици от начален и про-гимназиален етап на възраст от 4 до 10 години.

Партньори